Vinnovas symbol för det strategiska området Produktion och Arbetsliv

Produktion och arbetsliv

Inom Produktion och arbetsliv arbetar vi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en effektiv offentlig sektor.

Hög sysselsättning och ekonomisk tillväxt förutsätter att Sverige kan konkurrera med varu- och tjänsteproduktion på en allt mer komplex och globaliserad marknad. Användning av nya material, effektiv produktion och produktframtagning i kombination med förmågan att stimulera, leda och förnya verksamheten kommer att vara avgörande för att möta de nya marknadskraven.

Våra insatser ska bidra till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv och en effektiv offentlig sektor. De fokuserar därför på nya material, effektiv produktion och metoder för produktframtagning i kombination med organisations- och innovationsledning och utveckling av organisationers mångfald och kompetens.

Program inom området

Inom Produktion och arbetsliv driver vi dessa program och insatser.

Innovationsledning och organisering

Stärker näringslivets och den offentliga sektorns förmåga till förnyelse genom att stimulera utveckling och användning av vetenskapligt prövad kunskap om hur innovationer och förändringsarbete kan ledas och organiseras på ett framgångsrikt sätt.

Innovationsledning och organisering

MinBaS-Innovation (mineral, ballast och sten)

MinBaS-Innovation är ett samverkansprogram inom branscherna Mineral, Ballast och Sten. Målet med programmet är att säkerställa att näringslivet och samhället får de nödvändiga materialen på ett effektivt och hållbart sätt genom insatser i produktionsprocessen, användning och kompetensförsörjning.

MinBaS-Innovation (mineral, ballast och sten)

Produktionsstrategier och modeller för produktframtagning

Motivet för programmet är att stärka och bibehålla den konkurrenskraft som svensk producerande industri besitter.

Produktionsstrategier och modeller för produktframtagning

Tillverkning i ständig förändring

Programmet behandlar de områden inom tillverkningstekniken som bedöms särskilt viktiga ur ett svenskt perspektiv. Dessa omfattar tillverkning anpassad för nya material, miljöfokuseringens påverkan på tillverkning, informationsteknologins möjligheter samt industriella processer i ständig förändring.

Tillverkning i ständig förändring

Innovativ produktframtagning

Syftet med programmet är att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga genom kunskapsuppbyggnad och förnyelse av hur företag utvecklar produkter.

Innovativ produktframtagning

Dynamiska innovationssystem i omvandling

Programmet behandlar globaliseringens och strukturomvandlingens konsekvenser för näringslivet, organisationer och individer på den svenska arbetsmarknaden.

Dynamiska innovationssystem i omvandling

Designade material

Med designade material menar vi material eller materialsystem vars struktur kan manipuleras för att på ett kontrollerat sätt påverka materialets egenskaper (på makro-, mikro-, submikro- eller nanonivå). Detta kan göras för att åstadkomma en specifik funktionalitet vid tillämpning i produkter

Designade material

Re:new – en seminarieserie om innovativt ledarskap

Re:New är en seminarieserie, riktad mot praktiker, för att ge många möjlighet att ta del av och diskutera forskningsresultat inom området innovationsledning.

Re:new – en seminarieserie om innovativt ledarskap

Produktionslyftet

Produktionslyftet är en kompetenssatsning för ökat produktionskunnande i små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri.

Produktionslyftet

Metrologi

Vinnova upprätthåller riksmätplatsen vid SP för mätstorheter.

Metrologi

Kontakt

 

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss