Vinnovas symbol för det strategiska området Hälsa

Hälsa

Vinnova arbetar för att hitta lösningar på de hälsoutmaningar som Sverige och andra länder står inför.

Globala utmaningar som en åldrande befolkning, en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar och antibiotikaresistens ställer helt nya krav på samarbete mellan akademin, näringslivet och offentlig verksamhet. Våra insatser handlar därför om att hitta och utveckla innovativa lösningar och behandlingsmetoder, och att ta vara på de nya affärsmöjligheter som detta innebär.

 

Inom området hälsa arbetar vi med dessa program och insatser.

Innovationer för framtidens hälsa

Programmet syftar till att öka nyttiggörandet av svensk forskning med hög vetenskaplig kvalitet för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar och svårbehandlade infektioner. Små och medelstora företag kan vara medsökande.

Innovationer för framtidens hälsa

Active Assisted Living

Vinnova är Sveriges representant i ett nytt initiativ, Active Assisted Living (AAL) Joint Programme. Det övergripande syftet är att förbättra livskvaliteten för Europas äldre människor i boendet och i vardagen med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Active Assisted Living

Innovativa livsmedel

Programmet Innovativa livsmedel syftar till att stimulera forskning som medför att kunskaper inom de medicinska och de biologiska och biotekniska områdena utnyttjas bättre av livsmedelsindustrin och livsmedelsforskningen.

Innovativa livsmedel

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss