Program för att stödja universitet och högskolors samverkan

Program för att stödja universitet och högskolors samverkan

För att universitet och högskolor i högre grad ska bidra till näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveckling är samverkan med det omgivande samhället viktig. Denna samverkan omfattar bland annat hur forskningsresultat kan kommersialiseras och nyttiggöras, personrörlighet och att forskare bidrar med kompetens i projekt gemensamma med näringslivet.

Vinnova har i uppdrag från regeringen att tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas och Forte, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället.

Utveckling av kunskapstriangeln
Vi driver programmet Utveckling av kunskapstriangeln för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. 2013 och 2014 genomförde vi två utlysningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan, riktad till ledningarna vid samtliga Sveriges universitet och högskolor.

Vinnova har i dialog med lärosäten och representanter från det omgivande samhället (näringsliv, offentlig verksamhet och representanter för civilsamhället) tagit fram ett förslag på modell för att värdera samverkan för forskning och utbildning. Denna modell testas nu genom två olika steg: pilot 1 och pilot 2.

Pilot 1: Under 2015 bjöds 32 lärosäten in att delta i den första piloten för att utvärdera lärosätenas strategi för samverkan samt implementering av samverkan. Betygen lärosätena fick användes för att fördela de 60 miljoner kronor som Vinnova fått för detta uppdrag. Resultaten presenterades den 2 november, 2015.

Pilot 2: De lärosäten som deltog i pilot 1 erbjöds att delta i pilot 2 som utvärderar samverkansaktiviteter och resultat. Resultaten av denna utvärdering presenterades den 21 juni, 2016.

Erfarenheterna från dessa piloter lägger grunden till Vinnovas slutgiltiga förslag till regeringen om hur en modell för bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan kan utformas.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss