Samverkansarenor

Samverkansarenor

Jönköping University (JU) har tillsammans med Högskolan i Borås (HiB), Högskolan i Halmstad (HH), Högskolan i Skövde (HiS), Högskolan Väst samt Malmö högskola (MAH) tagit fram en modell för etableringen och utvecklingen av samverkansarenor vid lärosätena. Totalt genomfördes nio praktikfall för etablering, utveckling och analys av samverkansarenor. Erfarenheterna har dokumenterats i ett antal rekommendationer vilka kan utgöra stöd för såväl akademiska som externa parter vid etablering av framtida samverkansarenor.

En samverkansarena syftar till att samverkan är värdeskapande för samtliga deltagande organisationer och på ett naturligt sätt knyter samman operativ verksamhetsnära samverkan med såväl ämnesmässigt avgränsad samverkan som strategisk organisationsövergripande samverkan. Detta innebär att den samverkan som enskilda individer genomför kan kopplas till en mera strukturell och strategisk samverkan mellan organisationer.

Sammantaget har CARENA-projektet i väsentlig grad bidragit till att dessa partners erhållit totalt cirka 31 mnkr från regionala aktörer, 27 mnkr från EUs strukturfonder (ERUF och ESF) och 12 mnkr från nationella forskningsfinansiärer. Därutöver har näringslivets medfinansiering utgjort cirka 22 mnkr i olika delprojekt initierade inom några av de arenor som är under uppbyggnad. 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss