Utvecklingsmodell inom idrott och hälsa

Utvecklingsmodell inom idrott och hälsa

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har tagit fram nya samverkansmiljöer och möjligheter för studenter och elitidrottare till fler karriärvägar samt kompetensutveckling inom entreprenörskap och innovation. Studenter och elitidrottare besitter kunskaper som är relevanta inom fysik aktivitet och hälsa men som tidigare inte tagits tillräckligt tillvara på. Tre delprojekt har genomförts:

• I det första delprojekt utvecklades kurser i innovation och entreprenörskap så att studenterna får nya möjligheter till kunskap och nätverk inom området. Utvecklingen har lett till att de fristående kurserna nu kan övergå i obligatoriska moment i ordinarie utbildningsprogram. Utöver detta har ett kursmodulsystem utvecklats vilket planeras att tas vidare och genomföras som ett samarbete mellan projektets olika parter.

• I det andra delprojektet utvecklades en samverkansmiljö där samverkansaktörerna fick möjlighet att mötas under strukturerade förhållanden, ta del av och diskutera angelägna frågor. Här skapades också en plattform för att kunna serva både interna och externa innovatörer med evaluering och innovationscoaching samt en lotsmottagning inom Fysisk aktivitet på recept, FaR.

• I det tredje delprojektet utvecklas en modell för hur elitidrottare som ett led i karriärväxling kan integreras i innovation och entreprenörskap under, i slutet av och efter genomförd elitidrottskarriär. Sju elitidrottare har skapat varsin plattform för att kunna sätta igång egen verksamhet parallellt med eller direkt efter avslutad idrottskarriär. Modellen kan i ett nästa steg övergå i utbildningsform.

 

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss