Samverkan för införande av kunskap inom vården

Samverkan för införande av kunskap inom vården

Projektet "Research-practice partnership for innovation and knowledge implementation in health care and social services" syftar till att stödja forskning och utveckling avseende kunskapsimplementering och innovation inom vård och omsorg samt forskning med särskild inriktning mot vård och omsorg av äldre för att gemensamt öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap och stödja en evidensbaserad praktik.

Detta har skett genom stärkt samverkan mellan forskare vid Högskolan Dalarna och verksamma inom Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg och andra akademiska kunskapscentra. Med två forskningscentra som grund har mötesplatser och plattformar för samverkan utvecklats i syfte att stärka partnerskap mellan akademi och vård och omsorg.

 


 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss