Challenge Lab

Chalmers Tekniska Högskola har skapat utbildningsmodellen Challenge Lab för att få in studenter i samverkansprojekt och samverkansmiljöer. Challenge Lab har genom sammankoppling till närliggande Science Parks byggt vidare på Chalmers utpekade styrkeområden vilket har knutit studenterna närmare både forskningen och samverkansparterna. Projektet har genomförts genom två piloter.  Finansiering för fortsatt utveckling har beviljats från Chalmers stiftelse.

Med studentinvolvering som en central ingrediens har studenter fått ytterligare en möjlighet att i examensarbeten på masternivå, på ett fördjupande sätt få testa att utöva sina kunskaper och färdigheter från sin utbildning. Detta har skett genom att de fått driva verkliga komplexa frågeställningar inom området hållbar utveckling, med ett multi-aktörs perspektiv. Studenterna samt aktörerna har förstått vikten av att definiera frågeställningar i komplexa sammanhang där flera aktörers perspektiv behöver vägas samman.

I de 2 piloter som genomförts har man testat att sammanfoga olika områden. Den första piloten hade focus på mobilitet, men ganska snart kom insikten att starka kopplingar gjordes till såväl energi som byggnation. I pilot 2 sattes därför området till samhällsbyggnad där man inbegrep såväl energi som mobilitet i begreppet. Detta föll bättre ut och projekten blev bättre definierade i relevanta sammanhang.

Efter den första piloten uppstod ett behov av att kunna kanalisera projekt vidare för fortsatt utveckling. Därför arbetades det fram en sådan möjlighet under pilot 2, där några av studenternas projekt fick en fortsättning under en tid efter för att kunna utvecklas vidare. Detta har av såväl partners som styrkeområdena setts som en positiv utveckling. Under den fortsatta utvecklingen kommer därför nya kopplingar att sökas för att projekt ska kunna utvecklas vidare efter Challenge Lab.

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss