Utbildning som ger närmre kontakt med regionala företag

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har undersökt, utvecklat och testat en rad nya utbildningsmoduler för studenter för att skapa en närmre kontakt och samverkan med regionala företag.

På detta sätt kan fler studenter bli lockade av utbildningarna och även stanna kvar i regionen efter examen. I projektet har två nya, kursbaserade samverkanserbjudanden utvecklats och testats. Kurserna har en inriktning mot innovation och utveckling, och jämsides med en teoretisk introduktion till innovationsområdet erbjuds studenterna ett företagsbaserat samarbete där man antingen praktiserar inom en utvecklingsorienterad verksamhet eller tillsammans med andra studenter genomför ett utvecklingsinriktat projekt baserat på en frågeställning hämtat från värdorganisationens verksamhet.

Arbetet har resulterat i en avtalsstruktur som används för att reglera samarbetet mellan studenterna och värdorganisationen. Vidare har även ett antal kortare innovationsmoduler tagits fram, vilka kan användas som kompletterande moment i befintliga kurser och program.

I projektets andra del har ett strategiskt ramverk för BTHs samverkan utvecklats. Ramverket, som lyfter fram ett antal grundförutsättningar för samverkan, är tänkt att fungera som en referenspunkt i bedömningen av vilka insatser som behövs för att skapa en bättre struktur i BTHs samverkan. Utvecklingsarbetet utgick från erfarenheterna i projektets första del, kompletterat med en intern enkät för att undersöka inställningen till, och arbetet med samverkan inom BTHs institutioner och program. Ramverket har hittills använts i utvecklingen av ett partnerprogram vilket erbjuder en formell struktur för hur BTHs samverkan med externa aktörer ska hanteras och styras. Ett förslag för hur BTHs labbresurser kan göras tillgängliga för studenter och externa samverkansparter har också tagits fram.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss