Nätverk inom läkemedelsutveckling

Nätverk inom läkemedelsutveckling

Karolinska Institutet (KI) har skapat en nationell forskarskola, analyserat samarbetsavtal mellan akademi och läkemedelsindustri samt analyserat hur innovationskontoren kan arbeta för ökad samverkan mellan universitet och små- och medelstora företag. Syftet har varit att på lång sikt bidra till en levande atmosfär kring universiteten med nya företag och aktiva samarbeten mellan läkemedelsindustri och akademi, för att se till att Sverige utvecklar och behåller kompetens inom Drug Discovery & Development.

Den genomförda forskarskolan har gett 20 doktorander och post-docs från 4 svenska universitet en grundläggande utbildning i läkemedelsutveckling. De har mött ett 80-tal lärare, majoriteten från näringslivet. 14 av studenterna har gjort praktik på ett företag, varav två blivit erbjudna anställning efter praktik. Nätverk och nya samarbeten har skapats, men den långsiktiga effekten ses först i framtiden när utbildningen är etablerad och fler studenter är ute i arbetslivet och omsätter sina kunskaper i nyttiggörande av forskning.

Den genomförda målgruppsanalysen syftade till att förstå behoven hos små och medelstora företag i läkemedelsbranschen, och hur innovationskontoren kan arbeta för att öka samverkan med akademin. Analysen resulterade i förslag till flertalet konkreta verktyg och aktiviteter för att uppnå syftet, vilka kommer att integreras i strategin för Innovationskontoret KI. Möjligheten att kommersialisera icke-patenterbara forskningsverktyg via en webshop-modell från Oslo universitet undersöktes också, vilket har lett till att man vid de samverkande universiteten i projekten ser över sin policy för hantering av detta.

Analysen av globala avtal mellan akademi och läkemedelsindustri resulterade i konklusionen att KI, genom att göra den här typen av sammanställningar av avtal/samarbetsprofiler mellan akademiska och industriella aktörer bland annat kan ge värdefull information till universitetets ledning om strategisk planering av framtida samarbeten. Innovationskontoret kan också erbjuda aktörer inom akademin hjälp att få en bättre överblick och kunskap om pågående industrisamarbeten med universitet jämförbara med KI.

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss