KLOSS- Kunskap och lärande om strategisk samverkan

Inom KLOSS har nio lärosäten* med olika akademisk profil, kultur och tradition samarbetat kring strategisk samverkan. De lärosäten som ingått i KLOSS har haft mycket att lära av varandra: inspiration och impulser till vidare utveckling, projektet har bidragit till att stärka diskussionerna i vidare kretsar.

KLOSS-projektet har skapat en välkommen möjlighet till diskussion och analys av mer övergripande, långsiktigt orienterade frågeställningar samt stärkt legitimiteten för arbetet med att utveckla strategisk samverkan. Arbetet har drivits i två huvudinriktningar att identifiera hinder för samverkan respektive och att skapa arenor för samverkan.

Sex delprojekt har genomförts av grupper sammansatta över lärosätesgränserna ledda av utvalda delprojektledare. Ett projektgemensamt kansli för koordinering och gemensamma aktiviteter upprättades på KTH och styrgruppen har återkommande samlats för att ge återkoppling på arbetet.

De som engagerats i projektet visar samstämmighet i att arbetet har varit till praktisk nytta i den egna verksamheten. Ett nätverk för förtroendefullt lärande mellan lärosäten har skapats. Ett resultat av KLOSS är en fortsättning i projektet KLOSS AkUt, som prövar och studerar former för rörelse av akademisk personal ut till organisationer utanför högskolan. Här deltar även Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

* Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Jönköping University, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens högskola, Linköpings universitet samt Umeå universitet.

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss