Central förankring

Central förankring

Lunds universitet (LU) har undersökt och belyst samverkan genom tre perspektiv för att bättre möta samhällets ökande behov av påverkan från forskningsresultat och bättre kunna visa bidraget från excellent forskning till samhället och ekonomin.

De tre perspektiven har varit: inifrån-ut, utifrån-in och studentperspektivet. Inifrån-ut perspektivet är påverkan baserat på områden av forskning där Lunds universitet har stark närvaro, till exempel i Strategiska Forskningsområden. Utifrån-in perspektivet är påverkan baserat på behov och utmaningar för specifika företag och/eller offentliga organisationer. Student perspektivet är att förbättra verkningsgraden av studenters entreprenöriella förmåga.

Projektet har starkt bidragit till att det finns en central position i ledningen med ansvar för samverkan. Vidare är Lunds universitets arbete med den nya sektionen för forskning, samverkan och innovation ett resultat som till stor del kan härledas till projektet. Effekterna av att ha uppnått en central förankring börjar redan märkas. Centrala frågor om samverkansstrukturer kombinerat med ökad partnerkännedom har inneburit att arbete med formella strukturer för partnerskapsavtal kan utvecklas.

Fördjupade utbyten med specifika områden inom universitetet har inneburit en positiv kulturpåverkan med ökad medvetenhet i värdeskapande. Positiva effekter i termer av samarbeten mellan akademi och externa organisationer och företag, där det kommersiella och/eller socioekonomiska nyttiggörandet är en drivkraft. Nya samarbeten har vuxit fram mellan industri och akademi inom såväl spetsområden cancer som diabetes. Vidare har området livsmedel med kompletterande kompetens i värdeskapande blivit en nyckel i samverkansarbetet för att attrahera en Food-KIC.

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss