Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 där SKL och Vinnova samarbetat i ett 10-tal utlysningar och genomfört ett 60-tal insatser i form av lokala, regionala och nationella mötesplatser, utvecklingsprojekt och kunskapsinitiativ.

Utifrån syftet att stärka innovationsförmågan identifieras följande samarbetsområden:

Främja kapacitet för innovation

 • Innovationsslussar och testbäddar
 • Regional utveckling genom innovation och ökat deltagande i Horisont 2020
 • Jämställdhet som drivkraft för innovation och social innovation
 • Innovationsnätverk, forskarforum och nationellt centrum för offentlig innovation
 • Behov, juridik och ersättningsmodeller för innovation
  Många kommuner, landsting och regioner har etablerat olika typer av innovations- eller idéslussar, test- och demonstrationsmiljöer. Arbetet har bland annat resulterat i olika avtal, vägledningar och policybeslut. SKL har sammanställt erfarenheter, råd och exempel på mallar och avtal som underlättar arbetet som du kan ta del av här

Främja innovationsledning

 • Projektet innovationsledning
 • Kunskapshöjande insatser för ledare i offentlig verksamhet
 • Ledarskapslabbet
 • Lärande nätverk kring innovationsledning
Digitalisering och välfärdsteknologi
 • Medverka till att välfärdsteknologi utvecklas, sprids och implementeras
Främja användarperspektivet
 • Öppen innovation
 • Designbaserad tjänsteutveckling
 • Testa, utveckla och verifiera SKLs innovationsmodell
Snabbare implementering av innovationer genom att sprida lärande exempel
 • Mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande
 • Samla in, bearbeta och sprida olika exempel på innovationsarbete samt hur innovationer implementeras
 • Stärka kompetensuppbyggnad och omvärldsanalys

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss