Vinnovas symbol för det strategiska området Individer och innovationsmiljöer

Individer och innovationsmiljöer

Inom Individer och innovationsmiljöer arbetar vi för att utveckla innovationer och innovativa miljöer av världsklass.

Individer med drivkraft är en nödvändig förutsättning för alla innovationer och därför är det viktigt att ge enskilda individer möjligheter att ta sina idéer till innovationer på marknaden. Att analysera och sprida kunskap om hur man bäst organiserar innovativa processer i företag och offentlig sektor är också en viktig del av att skapa innovativa miljöer.

Våra insatser handlar därför om att koppla näringsliv och akademi tätare samman inom områden med relevans för svensk konkurrenskraft. Vi ger också stöd till regionala aktörer att utveckla styrkeområden där akademi, näringsliv och politiken verkar tillsammans för att nå global synlighet och konkurrenskraft. Med dessa satsningar erbjuder vi långsiktig finansiering och arbetar i nära dialog med intressenterna för att utveckla miljöer av hög internationell kvalitet.
 

Program inom området

Inom Individer och innovationsmiljöer driver vi dessa program och insatser.

Kompetenscentrumprogrammet

Vinnova startade hösten 2015 det nya Kompetenscentrumprogrammet med syfte att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum för behovsmotiverad excellent forskning.

Kompetenscentrumprogrammet

VINN Excellence Center

VINN Excellence Center är en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet samt universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra forskningsutförande organisationer.

VINN Excellence Center

Industry Excellence Center

Industry Excellence Center är pilotverksamheter där vi långsiktigt stödjer innovativa forsknings- och utvecklingscenter vid lärosäten, och där industrin går in med en extra hög medfinansiering.

Industry Excellence Center

Testmarknad

Vinnovas program Testmarknad syftar till att stimulera innovationer och entreprenörer i miljöer - social, demografisk, geografisk eller kulturell omgivning - som också utgör en marknad där det finns behov av innovationer.

Testmarknad

Social innovation

Genom programmet Social innovation vill vi bana väg för innovationer som bidrar till samhällsnytta och som annars inte hade kunnat förverkligas. Vi vänder oss till samhällsentreprenörer, eldsjälar i näringslivet och ideella verksamheter som har nya lösningar.

Social innovation

Berzelii Centra

Berzelii Centra riktar sig mot excellent grundforskning. För Berzelii Centra krävs det dessutom en tydlig ambition att aktivt samverka med intressenter från näringsliv och offentlig verksamhet för att på sikt nyttiggöra forskningen genom kommersiella tillämpningar. Programmet är ett samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet.

Berzelii Centra

Vinnväxt

Vinnväxt är en tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.

Vinnväxt

Genus och mångfald för innovation

Programmet Genus och mångfald för innovation syftar till att utveckla och förstärka genusforskning för jämställdhet för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Genus och mångfald för innovation

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss