Vinnova_logo Energimyndighete_logo

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

I satsningen ges framträdande företag i Sverige, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka genom en gemensam kraftsamling. Aktörerna inom de strategiska områdena ansvarar tillsammans för att formulera utmaningarna, sätta upp gemensamma långsiktiga mål och prioritera investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra satsningen, som är öppen för alla.

Typ av insatser

Inom satsningen på Strategiska innovationsområden ges stöd till två typer av insatser:

Strategiska innovationsagendor – där en grupp av aktörer i samverkan definierar visioner, mål och strategier för utveckling av ett specifikt område.

Strategiska innovationsprogram – som ska stödja genomförandet av strategiska innovationsagendor och innehåller projekt och andra aktiviteter som bidrar till agendans vision och mål.

Utlysningar

Här visar vi kommande, öppna och tidigare utlysningar.

Kommande utlysningar

Öppna utlysningar

Tidigare utlysningar

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss