Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit)

Diarienummer 2013-05600
Koordinator Swerea IVF AB
Swerea IVF Göteborg
Projektledare Eva Troell
Bidrag från Vinnova 4 510 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet är att öka möjligheten att använda nitrerprocesser genom att utveckla och skräddarsy processerna (nitrering och nitrokarburering) för att skapa ytor med hög hållfasthet och friktions- och slitageegenskaper anpassade för komponenter som kugghjul och kolvar. Inverkan av stålsort, ingående yta och processparametrar vid värmebehandlingen kommer att studeras. För produktions- och processtekniska frågeställningar är syftet att prova ut och ta fram riktlinjer för nya atmosfärer samt bättre styrning och reglering av processen för förbättrad processkontroll.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skräddarsy ytor för minskad friktion möjliggörs höghållfasta komponenter med låg bränsleförbrukning och minskad mängd smörjmedel. Friktions- och slitageegenskaper för stål, ytor och behandlingar Riktlinjer för atmosfärssammansättning och -styrning av nitrokarburering Riktlinjer för produktion avseende dimensionsförändringar och hur ingående yta påverkas Rekommenderat val av stål och värmebehandling för demonstratorerna Friktions- och slitagegenskaper för efterbehandlade ytor Kostnads-, miljö-, prestanda- och produktionskonsekvenser

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet baseras på demonstratorkomponenter. I AP1 utvärderas de tribologiska egenskaperna. Provningsmetoder väljs utgående från applikations-/driftförhållanden för komponenterna. I AP2 utvecklas processen för att ge ytor med olika egenskaper. I detta AP ingår även produktionstekniska frågeställningar. För att utvärdera vilka ytterligare prestandaförbättringar som kan vara möjliga att nå i nära anslutning till en nitrerprocess kommer postoxidering och PVD-beläggning att utvärderas i AP3. I AP4 tillämpas resultaten på demonstratorkomponenterna.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss