Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS)

Diarienummer 2013-04713
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Projektledare Björn Johansson
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2014
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Det har klargjorts vilka lösningar industrin tillämpar. Företagen har många interna systemen och ett par dedikerade mot andra aktörer. Tillgång till information e.g. serviceinstruktioner regleras i Euro 6 och kan inte begränsas dock kan en ersättning tas ut. I affärsmodellen för ett framtida system har möjligheter och svagheter identifierats.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Jämförelserna mellan akademiska metoder och användning av dessa i industrin visar att det finns flera möjligheter att förbättra omhändertagandet av produkter i de sena livscykelfaserna. Informations sökningen för servicemekanikerna kan förenklas. Detta kan ske genom förbättring av informationssystemen samt hur informationen som finns däri visas.

Upplägg och genomförande - analys

Studiebesök och intervjuer har genomförts på de medverkande företagen för att undersöka nuvarande system och procedurer samt framtida möjligheter. Litteratur har studerats. Två stycken framtida forskningsutmaningar har identifierats.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss