Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik

Diarienummer 2014-01408
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för signaler och system
Projektledare Petter Falkman
Bidrag från Vinnova 8 730 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

öka konkurrenskraften genom att utveckla hela arbetskedjan från virtuell beredning, via automatiskt genererade PLC-kod, till virtuell och fysisk idrifttagning. 30% ökning av produktiviteten inom området produktionsberedning 25% ökning av produktiviteten i produktionen. 25% minskning av den miljömässiga påverkan av produktionsprocesser Ett mål är att minska den kompletta projekttiden med nästan 50%. Mer specifika mål är en minskning av beredningstiden med 25%, minska tiden för PLC-kodgenerering med 50% och en 25% minskning av återstartstiden efter fel.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat av projektet är: Metod för specifikation, modellering och beräkning för effektiv återstart. Metoder för automatisk generering av PLC-program. Metoder för formell verifiering av logik . Metoder för cykeltids- och energioptimering. Metoder för virtuell beredning av PLC-logik inklusive visualisering. Rutiner för virtuell idrifttagning. Licentiatavhandling inom PLC-beredning och visualisering i tidiga faser. Doktorsavhandling inom cykeltids- och energioptimering och effektiv återstart och operatörsstöd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sex arbetspaket. WP1 omfattar projektledning och WP2 omfattar skapandet av beredningsmetoder av PLC-program i syfte att etablera en virtuell beredning av PLC-logik. WP3 omfattar utveckling av metoder för automatisk generering av kompletta program. I WP4 virtuell idrifttagning på både en demonstrator vid Chalmers och ett industriellt pilotfall kommer att utföras. Resultat från WP2, WP3 och WP4 kommer att demonstreras med hjälp av en demonstrator skapat i WP5. Omfattningen och resultaten kommer fortlöpande att spridas och exploateras i WP6.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss