Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering

Diarienummer 2013-05626
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
www.chalmers.se
Projektledare Lennart Lundgren
Bidrag från Vinnova 5 750 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Tillämpningen av materialförsörjningsprinciper såsom kittning och sekvensering växer inom fordonsindustrin, vilket i sin tur ökar mängden materialkonfigureringsprocesser. Dessa processer är förknippade med höga arbetskostnader, kvalitetsbrister, samt ergonomiska risker. Kunskapen är bristande kring valen om vad som är en lämplig design av materialkonfigurationsprocesser i olika situationer. Syftet är att utveckla kunskap om hur designen av materialkonfigureringsprocesser influerar viktiga hållbarhetsaspekter av materialförsörjningssystemet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i modeller som beskriver hur olika utformningar av materialkonfigureringsprocesser påverkar hållbarheten av materialförsörjningssystem. Projektet avser att bidra med kunskap kring vad som utgör högpresterande materialkonfigureringsprocesser, hur sådana processer bör utformas och vilka aspekter som är avgörande. Resultat kommer att publiceras vetenskapligt samt konkretiseras för industri i en handbok för val av materialkonfigureringssystem. Resultat kommer fortlöpande att implementeras som förbättringar och standards i företagen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat att pågå under 30 månader, och involvera 7 företag och 1 universitet. Projektet är organiserat i fem arbetspaket och bygger huvudsakligen på fallstudier utförda hos företagen, samt på experiment utförda i laboratorium eller hos företagen. Fallstudierna är organiserade att involvera alla aktörer inom projektet. Detta säkerställer att akademiska resultat lättare valideras (av företagsrepresentanter i företagen), att generaliseringar och begränsningar av modeller kan identifieras, samt snabbare implementering.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss