Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

ToMM

Diarienummer 2012-03685
Koordinator Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Projektledare Kerstin Johansen
Bidrag från Vinnova 4 350 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Det övergripnade målet för ToMM var att utvärdera möjligheterna och kraven för att införa människa-maskin samverkan utan fysiska hinder i en monteringslina. Delmålen var att utreda detta kopplat till: - ökad kunskap kring de nya teknologier som just nu utvecklas - genomföra virtuella och fysiska konceptuella demonstratorer för tre industriella monteringssituationer (1) under-upp montering av panel (2) montering av tung komponent i få varianter (3) montering av tung och stor komponent - samt identifiera vilka områden som behöver fortsatt kunskapsutveckling

Resultat och förväntade effekter - utfall

Tekniken och forskningen inom området människa-maskin i samverkan utvecklas just nu väldigt fort tillsammans med ett pågående standardiseringsarbete inom området. Många robotleverantörer lanserar nu nya robotfamiljer som ska vara lämpliga för månniska - maskin i samverkan. Fram till idag kan man med en noggrann riskanalys införa lättviktsrobotar i en samverkande monteringscell. Våra tre case som vi utvärderade indikerade behov av fortsatt förståelse och forskning kring hur man bygger upp en säker cell, hur man genomför bra riskanalyser och att operatören behöver involveras.

Upplägg och genomförande - analys

De tre casen som vi arbetade med var utvalda av de industriella parterna som lämpliga moment där ny teknik i form av samverkan mellan människa och maskin kan införas. Placeringen av paneler och tunga komponenter demonstrerades virtuellt och fysiskt på konceptuell nivå och den stora tunga komponenten demonstrerades endast virtuellt. Analysen genomfördes baserat på alla tre casen och ansatsen att låta industrin välja ut casen stöds av teori inom detta område som pekar på att det är vägen om vi ska snabba upp införandet av detta i industrin.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss