Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Styrning av distorsioner vid lasersvetsning av ultrahöghållfasta stål (LaserLight)

Diarienummer 2012-03656
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Arne Melander
Bidrag från Vinnova 7 400 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektet har utvecklat beredningsmetoder för minimering av distorsioner vid lasersvetsning av olika ståltyper inklusive UHSS. Tre typer av verktyg har tagits fram baserade på FE simulering av olika komplexitetsgrad. De mest komplexa simuleringarna visar naturligt nog den bästa överensstämmelsen med verifierande experiment. Olika metoder att minska distorsioner vid lasersvetsning har studerats. De mest effektiv är att minska sträckenergin genom att öka lasersvetshastighet eller stich-svetsa.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Effektiva simuleringsverktyg har tagits fram prediktering av distorsioner vid lasersvetsning. De visar god överensstämmelse med verifierande försök. Metoder har också tagits fram för att minska distorsioner genom lämplig process-styrning. Sammanlagt innebär dessa resultat att det är möjligt att använda en hög andel lasersvets för att sammanfoga karosser. Detta är ett viktigt bidrag för att erhålla lätta karosser. Med hjälp av de nya simuleringsmetoderna kan beredning utföras betydligt snabbare än med konventionella metoder baserade på trial-and-error.

Upplägg och genomförande - analys

I projektet har tre simuleringsmetoder utvecklats och samtidigt verifierande försök utförts. Försöken har utförts på idealiserade typfall och på verkliga A-stolpar från en Volvo personbil. Verkliga distorsioner har jämförts med simuleringarna och deras tillförlitlighet har kunnat klassas. På de idealiserade typfallen har olika metoder provats att minska distorsioner och ett antal vägar har fastställts att åstadkomma detta.


Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss