Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod)

Diarienummer 2013-04726
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag
Avd 81000
Projektledare Dan Lämkull
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets syfte är att reducera projekttider och minska systemförluster genom ökade flöden av produkter (10%) och minskad energiåtgång med upp till 50%. Målet är att integrera automatisk datahantering, automatisk modellgenerering, optimering samt tekniker för ´data mining´ till ett effektivt beslutsstöd för produktions- och underhållsingenjörer. Forskningens nyhetsvärde ligger främst i de innovativa tekniker som används för att knyta ihop datakällor och simuleringsmodeller, utan behov av manuell inblandning, med hjälp av Intelligenta DataPunkter och ´Data Fusion´.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: Minskad ledtid för simulering av produktionsflöden till < 24h från beställning till resultatpresentation. 10% ökad produktgenomströmning. Utökad användarbas och mer frekvent användning av modellerings/simuleringsteknik vid produktionssystemsanalys. öka mängden av tillgänglig faktabaserad data jämfört med nuvarande antaganden. Industri-baserade demonstratorer byggda på integration mellan automatisk datainsamling, automatiserat uppdaterade simuleringar och automatisk optimering. Demonstratorer vidimerade av industriella partners.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sju arbetspaket (WP). Decision Support (WP1) kräver uppgifter och information från Data Management (WP2) samt Simulation and Optimization (WP3). Forskning om integrering av datastrukturer (WP4) och arbetssätt (WP5) krävs för att uppnå önskad nivå av automatisering och generalisering. Separata arbetspaket skapas för att säkra nödvändiga resurser och underlätta planeringen för de branschbaserade demonstratorerna (WP6) samt för projektledning och resultatspridning (WP7) inom industri, akademi och övriga samhället.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss