Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Reducing maintenance-related waste

Diarienummer 2012-03660
Koordinator Mälardalens högskola
Akademin för innovation,design och Teknik
Projektledare Marcus Bengtsson
Bidrag från Vinnova 4 700 777 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Målet med projektet Reducing maintenance-related waste är att utveckla och testa en generisk metod som ska underlätta för svenska tillverkningsföretag att identifiera, klassificera, kvantifiera samt reducera underhållsrelaterat slöseri inom produktionsprocesser. Målet med metoden är att tillverkningsföretagen skall kunna optimera underhållsaktiviteter och underhållskostnader utifrån extern- och intern underhållseffektivitet med hänsyn tagen till indirekt och direkt underhållskostnad.

Förväntade effekter och resultat

En industriell arbetsmetod med modeller som underlättar arbete med att reducera och/eller eliminera underhållsrelaterat slöseri inom svensk tillverkningsindustri är framtagen och kommunicerad genom en handbok. Under projektets gång så har delresultat kontinuerligt publicerats i vetenskapliga artiklar och genom en licentiatavhandling. De publicerade artiklarna rör både den övergripande arbetsmetoden samt avgränsade studier inom specifika underhållsrelaterade slöserier, till exempel inom dataanalys, kommunikation och erfarenhetsåterföreing.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av metoden har skett iterativt genom fallstudier i flera arbetspaket (WP). I WP1 identifierades och klassificerades befintligt underhållsrelaterat slöseri i parnerföretagens organisationer. 19 olika klasser av underhållsrelaterade slöserier framkom. I WP2 kvantifierades slöserierna. I WP3 genomfördes pilotstudier för att reducera/eliminera de största slöserierna i partnerföretagens organisation. I WP4 och WP5 utvecklades och testades arbetsmetoden som bygger på resultaten från de tre inledande arbetspaketen. Arbetsmetoden har tecknats ned i en handbok.


Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss