Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

ROWELDAL - Robust punktsvetsning för nästa generation lättviktsfordon

Diarienummer 2015-03728
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Karl Fahlström
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet har avslutats som planerat, även om resultaten visat att ytterligare arbete behöver utföras. Eftersom projektbudgeten var begränsad kunde enbart lite optimeringsarbete göras för både de belagda hättornas svetsparametrar samt laserablationen. Problemen med aluminiumsvetsning inom fordonsindustrin har identifierats och beskrivits. Två innovativa sätt att skapa ett lönsamt svetsscenario för framtida lätta fordon har studerats i enlighet med syftet med projektet. En fullständig projektansökan är planerad och kommer att fortsätta där denna förstudie slutat.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från experimenten visar potential, även om ytterligare tester behöver göras. Det fanns indikationer på att de belagda hättorna kan minska förslitningen av elektroden. Fler experiment behövs göras för att både nå en önskad livslängd på hättorna samt upprätthålla svetskvalitet. Också experimenten med laserablation indikerade att denna process kan vara användbar, men för att säkerställa kvaliteten på rengöringsprocessen måste en bättre lämpad laserkälla utvärderas.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt har ett antal nya material för elektrodhättor för att minska eller till och med exkludera behovet av elektrodformering utretts. Grundtanken var att tillsätta en inert belagd yta mellan hättmaterialet och plåten för att undvika upplegering av hättan. En annan del av projektet var att undersöka möjligheten att använda laserablation i stället för den vanligen använda rengöringen med ett skärverktyg. Vid genomförandet av laserablation inom bilindustrin var det tänkt att både minska rengöringstiden och avverkningen.


Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss