Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband

Diarienummer 2014-03949
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Erik Lindgren
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet ska utveckla en oförstörande mätmetod baserad på laserultraljud (LUS) i syfte att möjliggöra automatiserad kvalitetssäkring av fogar i industriella miljöer. Målet är att automatiskt kunna utvärdera och kvalitetsbedöma ett stort antal fogar med högre noggrannhet och repeterbarhet än vad som är möjligt med dagens metoder. Aktuella applikationer inkluderar grövre MAG-svetsade strukturer men också limmade, punktsvetsade eller lasersvetsade tunnplåtsförband. Generellt är defekter som äventyrar strukturens säkerhet och livslängd i fokus.

Förväntade effekter och resultat

Ett nytt innovativt system för kvalitetssäkring av fogar kan minimera produktion av defekta produkter, med minskad materialåtgång och minskad energiförbrukning till följd. Införandet av nya material och materialkombinationer ställer stora krav på fungerande och säkra fogningsmetoder. Tillförlitliga, automatiserade och oförstörande metoder för kontroll ger nya möjligheter till att snabbare implementera nya lättviktsmaterial och nya fogningsprocesser, vilket bidrar till snabbare produktutveckling och därmed ökad konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter inkluderar utveckling av robusta algoritmer som relaterar mätsignaler med svetskvalitet - med möjlighet att identifiera och klassificera defekter utifrån gällande standarder. Hårdvara ska optimeras och anpassas för specifika applikationer av intresse för projektgruppen. En prototyp ska tas fram för att genomföra systemverifiering i relevant industrimiljö samtidigt som simulering kommer att visa teknikens kapabilitet mer generiskt. Projektets resultat kommer att delges det svenska svetssamhället via svetskommissionen.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss