Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering

Diarienummer 2014-06247
Koordinator Swerea IVF AB

Projektledare Filip Bergman
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet QSkruv har som mål att skapa förbättrade processer för konstruktion, utprovning, verifiering och montering av skruvförband. Genom att samarbeta runt ett antal metoder och processer är målsättningen att förbättra de svenska fordonsföretagens förmåga att hantera viktiga parametrar som direkt och indirekt påverkar kvaliteten hos skruvförbanden. Projektet syftar också till att förbättra samarbetet med underleverantörer samt till att sprida kunskap och öka kompetensen om skruvförbandsteknik inom Sverige.

Förväntade effekter och resultat

* Förbättrad kravställning för utvärdering/utveckling av ytbehandlingar. * Bättre indata till beräkningar. * Förbättrade processer för konstruktion, montering, uppföljning av montering samt verifiering av skruvförband. Detta skall uppnås genom att ta fram förslag på provmetoder och som kan användas som utgångspunkt för gemensamma svenska standarder för mellanytafriktion, sättnings- och monteringsegenskaper hos färg samt monteringsfriktion för ytbehandlade fästelement. Utöver detta tas även en interaktiv guide för skruvförbandskonstruktion fram.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet inom QSkruv har delats upp i tre arbetspaket med delprojektgrupper: AP1. Provmetoder för mellanytafriktion samt utvärdering av färg i förband AP2. Verifiering och kvalitetssäkring av skruvförband AP3. Interaktiv guide för skruvförband Arbetspaketen har starka kopplingar sinsemellan och kommer att ha ett stort utbyte. Den detaljerade arbetsfördelningen kommer att bestämmas vid uppstart av projektet. All relevant information framtagen inom projektet kommer att göras tillgänglig på projektets hemsida, www.sfnskruv.se .Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss