Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion

Diarienummer 2013-02416
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Projektledare Nina Silow
Bidrag från Vinnova 5 593 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Syftet med projektet var följande: från att ha konstaterat att det finns ett samband mellan monteringsergonomi och geometrisk kvalitet avsåg detta projekt att utforska på vilket sätt de står i relation till varandra samt fortsätta med nästa steg och ta fram industriellt utvärderade demonstratorer. Projektets mål var att skapa metoder och verktyg för proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion. Detta mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har tagit fram industriellt verifierade demonstratorer med mer funktionalitet än som var intentionen i projektbeskrivningen. Det finns också tydliga metodbeskrivningar för hur dessa skall användas. Genom förbättrade möjligheter att redan under tidig produktutvecklingsfas kunna identifiera potentiella kvalitets- och ergonomirisker kan ökad effektivitet uppnås och kostnader reduceras. Vår bedömning är att detta kan förväntas resultera i förbättrad arbetsmiljö, ökad lönsamhet och förbättrad konkurrensförmåga.

Upplägg och genomförande - analys

Metodmässigt har projektet byggt på fallstudier och utgått från verkliga kvalitetsproblem hos de medverkande fordonstillverkarna Volvo Car Group, Volvo GTT och Scania CV. Forskningen har baserats på tidigare kvalitetsdata och på data från ett antal nya produktkoncept. Syftet var att få ett stort urval för att kunna generalisera resultaten. Projektet delades in i tre delprojekt: 1: Geometrisk kvalitet 2: Monteringsergonomisk kvalitetssäkring och monteringskomplexitet 3: Verktyg för proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktionOm oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss