Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter

Diarienummer 2015-03716
Koordinator Swerea SICOMP AB
Swerea SICOMP, Piteå
Projektledare Jesper Eman
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att ge de inblandade företagen beslutsunderlag för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av produktionsprocesser för hybridstrukturer med metall och komposit. Detta kan anses uppfyllt genom att det ena konceptet, borstål/komposit, är planerat att tas vidare till en fullstor projektansökan där tillverkningsprocessen ska utvecklas till TRL 5-6. För det andra konceptet, aluminium/komposit, finns en del utmaningar som gör att de involverade företagen pga. begränsade resurser i dagsläget föredrar ytterligare forskning på lägre TRL.

Förväntade effekter och resultat

För det koncept som är planerat att tas vidare har projektet lett till en tillverkningsprocess som i dagsläget befinner sig på TRL 3-4 med god potential att i ett fortsättningsprojekt nå TRL 5-6. Den tänkta tillverkningsprocessen är dessutom mycket effektiv och automatiserbar på ett sätt som tillverkningsprocesser för kompositmaterial traditionellt inte är. De förväntade effekterna efter ett fortsättningsprojekt är att de involverade företagen ska ha tillräcklig kunskap (från ett tillverkningsperspektiv) för att kunna offerera och starta tillverkning av hybridstrukturer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har letts av Swerea SICOMP men en stor del av det praktiska arbetet har utförts av de industriella parterna. I och med att det finns en konkurrenssituation mellan vissa parter i projektet har de gemensamma mötena inte gått in i detaljerade tekniska lösningar inom företagens kärnvärden utan behandlat frågor av gemensamt intresse för alla inblandade parter. Istället har specifika tekniska detaljer kring produktionsprocessen diskuterats i mindre arbetsmöten inom de två arbetspaketen. Som forskningsinstitut har dock Swerea SICOMP haft insikt i båda arbetspaket.


Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss