Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

PREDCRACK - Predikterande modell för varmsprickor i svetsade höghållfasta stål

Diarienummer 2016-03399
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Joakim Wahlsten
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

För att nå goda utmattningsegenskaper i MAG-svetsade förband krävs att dessa är fria från defekter, har god inträngning och en slät geometri. Användning av rörtråd kan hjälpa, men de kan i högre utsträckning generera varmsprickor. Orsaken till sprickorna är inte fastställd och dagens hjälpmedel kan inte prediktera risken. Projektet kommer att, baserat på experimentella resultat, genom FE-simuleringar bygga en modell för prediktering av dessa sprickor. Målet är att utveckla en metod och prediktiv modell och verifiera denna mot problemdrabbade applikationer från industrin.

Förväntade effekter och resultat

Konceptstudien kommer att kartlägga och undersöka de drivande parametrarna bakom varmsprickning i, samt att lägga grunden för en ny förenklad modell för bedömning av varmsprickrisk i MAG-svetsar i moderna stål. Kan man genom fogens geometri, tänkta svetsparametrar och material förutspå risken för sprickning så kan åtgärder vidtas redan på konstruktionsstadiet. Genom pågående projekt hos Swerea KIMAB finns tillgång till experimentell verifiering av framtagna modeller.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt avser att lägga grunden för en ny förenklad modell för bedömning av varmsprickrisk i MAG-svetsar i stål. Genom att korrelera planerade experiment med FE-modellering fås stora synergier. Man kan få en djupare förståelse för experimentens resultat och dra slutsatser som annars ej kunnat dras. Dessutom kan matrisen ökas virtuellt genom att variationer införs i FE-modellen. På längre sikt kan arbetssättet användas för utvecklande av mer generiska, analytiska uttryck för varmsprickrisk.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss