Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

PLUGG - Stansnitning av icke kompatibla material

Diarienummer 2013-02624
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för processutveckling
Projektledare Ola Albinsson
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla ett koncept för en fogningsmetod för icke formbara material i kommande multimaterialprodukter. Tanken var skapa ett mekaniskt förband genom att i en vanlig stansnitningsprocess tillföra en formbar bricka (plugg) på dynsidan. Vid projektavslut har projektet visat att konceptet för att använda stansnitning tillsammans med plugg fungerar. Detta med befintliga nitutrustningar. Dock behöver ett plugg matningssystem tas fram för implementering. Resultaten öppnar för att kunna foga eller fixera konstruktioner i multimaterial på ett effektivt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat har visat att konceptet fungerar med att använda stansnitning, som är en välkänd fogmetod, i nya materialkombinationer. Detta kommer att öka behovet att ta konceptet vidare till en högre TRL-Nivå efter detta projektavslut detta för att sedan kunna avlämna en utvecklad process som svensk fordons industri som den kan ta vidare till implementering. Effekten av detta projekt är att svensk fordonsindustri kommit ett steg närmare att ställa om till det kommande paradigmskifte för Multimaterialkonstruktion som resulterar i lättare fordon och i mindre CO2 utsläpp.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tog fram försöksmatriser och där resultaten användes för att kunna minimera antalet nitgeometrier för fortsatt provning. För att verifiera de initiala resultaten valdes nya analyser som kunde testa konceptet med plugg. Försöksplanering gjordes för korrosionsprovning för att få utfall som visar var korrosion kan uppstå i konstruktioner med mixade material som har olika elektrokemisk potential. Simuleringsstudierna har verifierats med fysiskprovning. En parameterstudie har gjorts som visar vilka variabler som påverkar nitgeometrins responsvariabler.


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss