Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial

Diarienummer 2012-02516
Koordinator Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Projektledare Kerstin Johansen
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets primära syfte är att identifiera hur ett framtida tillverkningsupplägg bör se ut och framförallt vilken forskning som behövs för att skapa framtidens tillverkningssystem för lättviktsfordon. Genom en state-of-the-art studie inom området, diskussioner med Volvo Cars, flyg- och rymd-industrin, har vi identifierat trender och identifierat områden att forska vidare inom. Projektet gav ökad samverkan mellan forskargrupper i nya projekt inom området.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Hypotesprövningen visar att området är väldigt intressant för fordonsindustrin generellt, få forskningspublikationer med koppling till fordonsindustrin har nått ut. Studien visar att det finns i huvudsak ett pilotföretag, BMW, när det gäller att införa kolfiberkomposit i sina fordon. Deras slutmontering sker i ´traditionell lina´ med öppet tak på fordonet. Två projekt har ansökts och/eller startat inom området med olika företagskonstellationer, vidare planeras för en FFI-ansökan med SwereaIVF.

Upplägg och genomförande - analys

Gruppen har haft diskussioner med Volvo Cars och genomfört en omfattande state-of-the-art-studie kring vad som finns publicerat både akademiskt och populärvetenskapligt, deltagit i olika konferenser samt diskussioner med flyg-och rymdindustrin. Det finns forskargrupper som t ex fokuserar på kompositmaterialet i sig, formning av komponenter samt reparation av fordonskompositkomponenter. Det är få som publicerar sig inom produktion av fordon i kolfiberkomposit men trenden är ökande.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss