Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF)

Diarienummer 2015-03723
Koordinator Swerea IVF AB
Swerea IVF AB, Mölndal
Projektledare Hans Kristoffersen
Bidrag från Vinnova 4 565 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet är att minska andelen osystematisk formförändring vilket reducerar behovet av efteroperationer, minskar tid för värmebehandling och minskar kassationer. Detta leder till minskade tillverkningskostnader och miljöpåverkan samt att konkurrenskraften stärks. Projektmålet är att öka förståelsen för hur studerade faktorer inverkar på formförändringar hos transmissionskomponenter och där så är tillämpligt ta fram riktlinjer för hur signifikanta effekter för formförändring kan minimeras.

Förväntade effekter och resultat

Genom att minimera formförändringar möjliggörs besparingar i alla produktionsstegen. Miljövinster skapas genom kortare processtider, minskade kassationer och minskat omarbete. Viktig kompetens på området byggs, vilket är mycket angeläget då en generationsväxling pågår i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Under initieringen av projektet har faktorer identifierats i processkedjan. Effekten på formförändring hos dessa utvärderas genom försök, analys produktionsdata och beräkningar. Riktlinjer tas fram för hur effekten av signifikanta faktorer skall hanteras/minimeras.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss