Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer

Diarienummer 2012-02512
Koordinator Högskolan Väst
Institutionen för ingenjörsvetenskap
www.hv.se
Projektledare Tomas Beno
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Hypotesen är att skador som uppkommer i kompositmaterialet vid borrning går att påverka och reducera med en borr vars skäreggar är försedda med mikrogeometri. - Hur skall mikrogeometrin utformas med avseende på frekvens och amplitud i våg mönstret dvs. storlek på geometrin? - Behöver fler geometriska aspekter hos borrgeometrin anpassas? - Processparametrar hos borroperationen För det aktuella hypotesprövningsprojektet är ej målsättningen att finna optimerade parameterar utan enbart att etablera existens om starka samband existerar. Såtillvida har dessa frågor har besvarats

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har följt och överträffat målsättningarna i form av bekräftande av samband mellan skador i och kring det borrade hålet. Hypotesen har verifierats så tillvida att starka samband har kunnat fastlås beträffande skärningen av fibrerna och närvaro av mikrogeometri på skäreggarna hos borrverktyget. Vidare har projektet tagit hypotesen från TRL 1 till TRL 3 samt nya idéer kring hur mycket noggranna hål för H6 till H7 passningar skall kunna uppnås. Ett flertal publikationer har genomforts.

Upplägg och genomförande - analys

Inleddes vis gjordes en litteraturstudie beträffande Biomimicry kring haj- och pirayatänders mikrogeometri. Mönstret som slutligen valdes gjordes efter en parameterstudie som utfördes med FEM. För val av grundborrgeometri gjordes en undersökning mellan olika borrar för håltagning i kolfiber. För detta måste ett bedömningssystem utvecklas. Detta system byggde på ett poängsystem som gjorde att skador på in och utgång samt hålvägg kunde utvärderas mot borrgeometri och skärdata. Utifrån detta tillverkades en prototypborr med mikrogeometri baserad på en grundborrgeometri.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss