Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Lean Automation Development

Diarienummer 2012-03679
Koordinator Mälardalens högskola
Akademin för innovation,design och Teknik
www.mdh.se
Projektledare Magnus Wiktorsson
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Den huvudsakliga idén i LEAD- projektet var att anta ett ´lean-perspektiv´ på utvecklingsprocessen för automation och anamma LPDs (lean produktutveckling) principer till dessa utvecklingsprocesser. Projektet hade både industriella, vetenskapliga och akademiska mål och har stärkt industriell kompetens och arbetssätt, skapat ny kunskap inom området strategisk produktionsutveckling och spritt sin kunskap genom ett stort antal publikationer.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har haft påverkan på både industri och akademi. Förutom de industriella projekten, metodutvecklingen, akademiska examina, akademiska publikationer och påverkan på grundutbildning, har en handbok för ´Lean automationsutveckling´ tagits fram som sammanfattar projektets resultat. Genom att lyfta frågan om produktionsteknisk utveckling, till att knyta ihop Ekonomi, Strategi, Process och Teknik i en helhet har produktionsutvecklingens roll stärkts, både i de deltagande företagen och förhoppningsvis inom akademi och industri i allmänhet.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet byggde på olika delar: - Intervjuer och dokument-baserad state-of-the-art-analys av företagens automationsutveckling. - Litteraturgenomgång inom produktionsstrategi, automationsutveckling och utvecklingsprocesser. - Fördjupade fallstudier där forskare aktivt deltog i industrifall, för utveckling och verifiering. - Projektgemensamma workshops kring specifika teman. - Studentstudier och examensarbeten för datainsamling och fokuserade studier. - Resultat- och kunskapsspridning genom workshops, seminarier och publikationer.Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss