Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion

Diarienummer 2012-02506
Koordinator Swerea IVF AB
Swerea IVF Göteborg
www.swereaivf.se
Projektledare Daniel Wiklund
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets hypotes var att två nya typer av nya laminatkärnor, i metall respektive trä, hade potential att klara både lättviktskrav och produktionskrav, och därmed bidra till svensk fordonsindustris färdplan. Projektets mål uppnåddes inom projektets ramar, dvs. teknisk prestanda, kostnader, implementerbarhet och materialens livscykelanalys utvärderades och underlag till fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser mot implementerbara lösningar genererades.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Industrin ser laminat som ett alternativt lättviktsmaterial men i dagsläget är införandet av dessa nya material inte ett prioriterat område. Materialens låga vikt och ljuddämpande förmåga är dock en svårslagen kombination varför intresset och behovet kring implementering förväntas öka. CoreWich-projektet har starkt bidragit till att Swerea IVF kunnat bygga upp kunskap och kompetens för att lotsa svensk industri i kommande forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och på EU-nivå.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet genomfördes i fem steg: 1. Identifiera lämpliga applikationer i samråd med intressenter. 2. Framställa prototyper av sandwichmaterialen. 3. Tekniskt utvärdera prestanda, kostnader, implementerbarhet och livscykelanalys. 4. Ta fram underlag för fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser mot implementerad lösning 5. Sprida resultaten till svensk industri. Samtliga delmål kunde genomföras och uppfyllas inom projektets ramar.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss