Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt

Diarienummer 2012-02508
Koordinator Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Projektledare Johan Ölvander
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets syfte är att utreda potential och tillvägagångssätt för utveckling av ett integrerat optimeringsramverk som utnyttjar de synergier som uppstår då produkten, produktionssystemet och tillverkningsprocessen optimeras samtidigt. Genom två pilotstudier på AB Volvo och Volvo Cars har vi bekräftat att potentialen är mycket stor. Projekt har även samlat de mest aktiva forskargrupperna i Sverige inom området industriell optimering.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Pilot studien har bekräftat att 70-80% av en produkts kostnad bestäms redan i designfasen, och att det i de snarare berednings- och produktionsfaserna är svårt att reducera kostnaderna utan dyra omtag. Med hjälp av en holistisk syn på produkten och produktionssystemet kan stora kostnader sparas redan innan produkten kommer ut i produktionen. Utöver de initiala partnerna i projektet har ytterligare företag kontaktas, och dessutom har arbetet med en ansökan till EU-Horizon 2020 initierats och vi planerar även för framtida FFI ansökningar.

Upplägg och genomförande - analys

Konsortiet har träffats hos respektive partner och definierat två pilotstudier som genomförts hos Volvo Cars och AB Volvo. Dessutom har inledande diskussioner förts med ABB och Scania. I Volvo Cars studien var fokus på maskinbearbetning, och hur optimeringsteknik kan användas tillsammans med Design for Manufacturing/Assembly. Den andra pilotstudien har fokuserat på flexibel robot montering. Baserat på denna studie skall en demonstrator av en flexibel robot cell utvecklas mha ett holistiskt optimeringsramverk.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss