Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Induktionssintring av pulverkomponenter

Diarienummer 2012-02513
Koordinator Swerea KIMAB AB

www.swerea.se/kimab
Projektledare Jerome Senaneuch
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Målet med projektet var att utvärdera möjligheter och begränsningar med induktionssintring. Projektets resultat visar att induktionssintring är möjligt. Den enda begränsningen vi har sett efter försöken kan vara produktionstakten. Detta kan balanseras med att induktionssintring är en mycket mer flexibel produktionsteknik än ugnssintring där takten skall hållas konstant. Inga andra tekniska begränsningar har hittats under projektet gällande t.ex. temperatur homogenitet, sintringskvalitet, oxidation.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Resultaten på induktionssintrade komponenter gällande både mekaniskprovning och mikrostruktur har överträffat förväntningarna: ökad böjhållfasthet med 10% och slagseghet med 20% jämfört med ugnssintring och brottytor som tyder på mycket starka halsar där brottet går genom pulverkornen.

Upplägg och genomförande - analys

Fokusen under projektet har varit att sintra med induktion och utvärdera sintrade komponenter med avseende till mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Att börja projektet med att sintra små komponenter har kunnat visa att temperaturen som mäts med infraröd pyrometer stämmer inte med verkliga temperaturen i komponenten. Den skillnaden kunde utvärderas och sintringen av skarpa prover för mekanisk provning kunde utföras med hänsyn till den skillnaden.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss