Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial - OPTUS III

Diarienummer 2015-03708
Koordinator Luleå tekniska universitet
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Projektledare Mats Oldenburg
Bidrag från Vinnova 3 395 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Det finns behov inom bilindustrin att kunna öka effektiviteten i produkt- och processutveckling, samt förkorta ledtider från utveckling till produktion. För att optimera fordonskonstruktioner med avseende på vikt- och krockprestanda finns det ett behov av att ta önskade och oönskade variationer i materialegenskaperna i beaktande vid krocksäkerhetsanalyser. För att uppnå dessa mål är avsikten att effektivt validera nya modeller för deformation och brott i komponenter baserade på ultrahöghållfast stål med skräddarsydda materialegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till programmets mål inom områdena ´Nya produkter med hög livscykeleffektivitet´ samt ´Ledtid´. Det största bidraget till måluppfyllelsen kommer ifrån användning av tillverkningssimuleringar för att säkerställa tillverkningsmetodens genomförbarhet och möjligheten att bestämma parametrar för simuleringar av produktens funktion. Detta möjliggör effektiv utformning och optimering av fordonsstrukturer med avseende på säkerhet, vikt och miljöpåverkan. Viktminskningen beräknas kunna bli upp till 15%.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar genomförande, validering och utvärdering av brottmodeller och brottkriterier. De huvudsakliga aktiviteterna är:
- Validera tidigare utvecklade brottmodeller på komponentnivå och jämföra resultaten med metoder som idag används inom industrin.
- Implementera modeller i en kommersiell kod för validering med analyser av presshärdade ultrahöghållfasta komponenter i produktion.
- Utveckla en industriell strategi för användning av brottmodeller för komponenter i stålmaterial med kontinuerligt varierande skräddarsydda materialegenskaper.Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss