Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Gjutning och smidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet

Diarienummer 2012-04606
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för materialapplikationer
www.swereaivf.se
Projektledare Mats Werke
Bidrag från Vinnova 750 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2014
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Syftet var att kartlägga potentialen i en ny produktionsmetod där komponenter framställs genom partiell smidning av segjärnsgjutgods. Projektet indikerar god smidbarhet och förbättrad utmattningshållfasthet. Projektet har även identifierat flera fordonskomponenter med potential för gjutsmidning. Projektet har visat att gjutsmidning har stora möjligheter att uppfylla FFI:s programmål för hållbar produktionsteknik, dvs. ´Effektiv och flexibel produktion´, ´Lätta material och nya processer´ samt ´Miljöneutral produktion och optimerade processer´.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet indikerar god smidbarhet, förbättrad robusthet i statisk hållfasthet samt ökad utmattningshållfasthet. Det visade sig även vara möjligt att simulera gjutsmidning. Flera traditionellt gjutna och smidda komponenter med hög potential för gjutsmidning har identifierats. Förväntade effekter är viktsreduktion, förbättrad hållfasthet, reducering av efterföljande processteg samt reducering av kostnader. Metoden kommer att leda till mindre kassationer, minst 30 % lägre materialförbrukning, minst 20 % lägre energiförbrukning och minskade klimatfarliga utsläpp.

Upplägg och genomförande - analys

Arbetet genomfördes i form av litteraturstudier, framtagning av runda och platta provstavar i segjärn, praktiska smidningsförsök med olika nedsmidningsgrader vid olika temperaturer, dragprovning, utmattningsprovning, inledande försök med simulering av gjutsmidning, kartläggning av möjliga komponenter samt kartläggning av potentiell energi, material och kostnadsvinst. Analysen baserades på praktiska försök och inspirerande diskussioner med de deltagande företagen Scania CV AB, Volvo Lastvagnar AB och Igelfors Bruks AB och instituten IVF och SWECAST.Kontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss