Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion

Diarienummer 2012-04600
Koordinator Swerea IVF AB
Swerea IVF Göteborg
Projektledare Per-Johan Wahlborg
Bidrag från Vinnova 5 895 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets syfte var att utveckla teknik som tar sikte på de övergripande målen om en högre produktivitet samt en minskad miljöpåverkan och bidrag till reducerad CO2 användning genom repeterbara och kvalitetssäkrade limfogar för framtida multimaterialanvändning. Projektets lösning gav: Repeterbar och optimal applicering av lim Optimerad limfog med avseende på geometri, lastfall och minimalt spill Beräknad kollisionsfri banplanering för limapplicering Reducerad omställningstid, uppstartstid, kassation och spill

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har i demonstrationslimcellen kunnat verifiera de i forskningsdelen framtagna simuleringarna av lim och robotbanor. Den programvara som utvecklats som utifrån reologi kan programmera kollisionsfria robotbanor, har avprovats hos de industriella partnerna. Som bekräftat vilka besparingar och var i programmering, inkörning och produktion de olika tids och kvalitetsvinsterna ligger. Översatt till en full implementering skulle användandet av de i projektet framtagna verktygen kunna snabba upp i driftagandet av nya limintensiva produktionsavsnitt med upp till 40%.

Upplägg och genomförande - analys

Genom att kombinera state of the art teknik för reologianalys skapa indata till state of the art teknologi för fluidsimulering som skapar indata till state of the art teknik för kollisionsfri banplanering och programmering av robot. Framtagande av en reproducerbar metod för karaktärisering av lim och vilka parametrar som kan användas för simulering av lim i utrustning och nedläggning. Implementering av denna teknologi i befintligt programmeringsredskap ´IPS´ och avprovning och verifiering i demonstrationscell. Industriell avprovning med uppfyllnad av uppsatta mål.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss