Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter

Diarienummer 2015-06897
Koordinator Swerea IVF AB
Avdelningen för Tillverkning
Projektledare Per-Johan Wahlborg
Bidrag från Vinnova 6 118 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla teknik som ta sikte på de övergripande målen om en högre produktivitet samt en minskad miljöpåverkan och bidrag till reducerad CO2 användning genom repeterbara och kvalitetssäkrade limfogar för framtida multimaterialanvändning. Projektets lösning är: Optimal kombinationsfog Optimerad limfog med avseende på geometri, lastfall och minimalt spill Simuleringsstöd för optimerad -applicering av lim och -montering med lim för bättre kvalitetsutfall på sammansatt komponent Reducerad omställningstid, uppstartstid, kassation och spill

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas genom de simulerings och programmeringsverktyg som utvecklas i projektet möjliggöra effektivare fogning av multimaterial komponenter. De i det första projektet uppskattade vinsterna på i driftagandet av nya limintensiva produktionsavsnitt med upp till 40%. Förväntas förbättras ytterligare när montering och fognings tekniker kan samverka.Vilket kan möjliggöra nya konstruktionslösningar med ny fog teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att vidareutveckla den teknik för reologianalys som skapades i GOLF1 kan indata till state of the art teknologi för fluidsimulering som skapar indata till state of the art teknik för kollisionsfri banplanering och programmering av robot och monteringssimulering. I en industriellt styrd studie för framtagning och avprovning av flera situations case skapa indata till monteringssimulering samt ta fram publika demonstrations scenarior för teknikspridning med uppfyllnad av uppsatta mål.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss