Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter

Diarienummer 2012-03674
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB

Projektledare Mattias Karls
Bidrag från Vinnova 2 925 900 kr
Projektets löptid 2013 - 2014
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets syfte har varit att forska på hur ANS-Triboconditioning skall användas i industriell skala med bästa resultat samt hur processen skall styras. Genom välplanerade försök i en riktig produktionsmaskin har kunskapen om hur olika processparametrar påverkar resultatet av behandlingen ökat och genom att använda nya kvalitetssäkringsmetoder har processens stabilitet och kvalitet kunnat övervakas. Resultaten har som planerat verifierats i avancerade rigg- och motorprov. Både syftet och målen med projektet som fanns med i ansökan har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Över 1000 st kamföljarrullar har behandlats med ANS Triboconditioning i produktionsmaskin hos Gnutti. Behandlade komponenter har testats i Scanias och Gnuttis ventilmekanismriggar och därigenom kvalificerats för motorprov hos Scania. Forskning har bedrivits på inverkan av olika processparametrar och ursprungsytor och resulterat i två konferensbidrag och en tidskriftsartikel. Inom projektet har också två Mastersstudenter examinerats via Högskolan i Halmstad. Ett nytt mekaniskt prototypverktygssystem för behandling av vipparmar har konstruerats och testats.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet har i stort sett följt det ursprungliga upplägget och tidsplanen. Alla de arbetspaket som finns med i projektplanen har utförts med de aktiviteter som hört därtill. Endast mindre justeringar har behövts göras under projektets gång. Forskningen i Halmstad försköts något i tid då man har haft personalomsättning i projektgruppen och vakansen behövt fyllas. Detta har lett till att publicering av tidskriftsartikel kommer att ske efter projektets slut. Scanias motorprov av behandlade komponenter startade något senare än planerat och kommer att slutföras under februari 2015.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss