Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet

Diarienummer 2012-02515
Koordinator Swerea SICOMP AB
Swerea SICOMP, Piteå
www.swerea.se/sicomp/
Projektledare Birgitha Nyström
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Hypotesen var att avancerade, lätta, multilager-strukturerade kompositer med goda barriäregenskaper och skräddarsydd bionedbrytbarhet kan produceras genom att kombinera polylaktid (PLA,), nanolera, tillsatser och massafiber-mattor. Ett biobaserat material lämpligt för interiöra komponenter i fordon. Resultaten stödjer hypotesen till viss del; tid-temperatur-superpositions-modellering indikerar att nanoleramodifierad PLA har längre livslängd än icke-modifierad PLA. Biodegraderbarhetsmålen är ännu inte verifierade.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Termogravimetrisk analys visar förbättrad termisk stabilitet för PLA som modifierats med nanolera. Tid-temperatur-superposition har använts för att uppskatta livslängden hos nanomodifierad PLA med varierande mängd lera och olika additiver. TTS-resultaten indikerar längre livslängd för nanoleramodifierad PLA jmf ren PLA. Kompositer med massafibermattor som armering har tillverkats. Brandtester visar att kompositerna med modifierad PLA brinner långsammare och behåller sin form bättre under brand. Ytterligare tester pågår.

Upplägg och genomförande - analys

Projektplanen var ambitiös. De planerade aktiviteterna har genomförts. Dock pågår provningen fortfarande. Fuktupptagstester startades när kompositerna var tillverkade men resultaten har inte blivit klara. Viss mekanisk provning återstår också. Det återstående arbetet slutförs i samarbete med LTU i ett studentprojekt som avslutas i december.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss