Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter

Diarienummer 2014-06236
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB

Projektledare Jonas Lundmark
Bidrag från Vinnova 4 580 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets målsättning är att möjliggöra för svensk fordonsindustri och dess underleverantörer att införa en effektiv och kvalitetssäkrad process för invändig lågfriktionsbehandling i produktion. Användandet av verktygssystem anpassade till standardmaskiner underlättar införandet genom minskade investeringsnivåer och kortare inköpsledtider.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ta fram och verifiera ett nytt verktygskoncept för behandling av invändiga hål med Triboconditioning samt mätmetoder för kvalitetssäkring av processen. Verktygssystemet kommer att konstrueras för att passa i standardmaskiner. Riktlinjer för industrialiseringen skall finnas framtagna i slutet av projektet tillsammans med underlag för beslut så att Scania och Volvo kan ta beslut om införande av ANS Triboconditioning. Kompetensuppbyggnad kring ANS Triboconditioning kommer att ske genom att 2-4 vetenskapliga artiklar publiceras under projekttiden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att omfatta framtagning av en ny typ av verktyg som är förlåtande för toleransvariationer hos inkommande komponenter och som kommer att möjliggöra införande av processen i standardmaskin. Behandlingsresultat kommer att säkerställas genom olika riggtester och analyser. I slutet på projektet kommer en pilotkörning i fulltakt att genomföras som skall visa processkapabilitet och demonstrera konceptet. Information från de olika delarna av projektet kommer att spridas genom artiklar och aktiv kommunikation med närliggande kluster samt högskolor.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss