Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller

Diarienummer 2013-05623
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Joakim Hedegård
Bidrag från Vinnova 4 740 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2017
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra nya och lätta fordonskonstruktioner genom användning av sammanfogade gjutna och extruderade lättmetaller. Målen är: - Att nå effektivare tillverkning av avancerade gjutna och extruderade komponenter genom sammansvetsning av enklare delkomponenter. Detta för att kunna konstruera med större designfrihet och undvika alltför komplexa gjutgeometrier. - Minskad materialåtgång (minskad vikt 40%). - Minskad kostnad för tillverkning. - Minskad fordonsvikt &CO2 utsläpp - Ett aktivt nätverk kring gjutning & svetsning av lättmetallkomponenter

Förväntade effekter och resultat

Projektet genererar ny kunskap inom området svetsning av gjutna och extruderade lättmetaller. Tekniken visas och implementeras på valda demonstratorer. En ökad förståelse för hur gjutprocessen påverkar egenskaperna och vad som påverkar svetskvalitéten. Denna kunskap möjliggör: Introduktion av gjutna och extruderade lättmetallkomponenter i svensk fordonsindustri. Viktbesparing jämfört med dagens stållösningar är >40%. Minskad processtid för fogning med 50 % (jämfört med mek.fogning). Nya konstruktionslösningar ökad konkurrenskraft för svensk industri. Guidelines.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs under perioden 2014-09-01 till 2017-06-30 med 5 arbetspaket: AP1. State-of-the-art och identifiering av typfall för svetsning (leds av Swerea SWECAST) AP2. Kartläggning av materialens tillverkningsprocess (leds av Swerea SWECAST) AP3. Svetsning av typfall och robusthetsanalys (leds av Swerea KIMAB) AP4. Guidelines och demonstration av svetsprocess på utvalda komponenter (leds av Swerea KIMAB) AP5. Projektstyrning (leds av Swerea KIMAB)


Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss