Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Automatiserad Processkontroll BIW (AProC)

Diarienummer 2013-04706
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Projektledare Alf Andersson
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

I AProC projektet har metoder och verktyg utvecklats för att uppnå en effektiv geometriverifieringsprocess samt justeringsprocess. Mål: - Demonstrera funktionalitet för effektiva mätsystem och verifieringsprocesser - Demonstrera funktionalitet för intelligenta analyssystem mha Case Base Reasoning (CBR) för att föreslå åtgärder för att rätta till processvariationer. - Demonstrera funktionalitet med flexibla fixturer

Resultat och förväntade effekter - utfall

Resultat: All mål som nämnts ovan har uppfyllts. Målen definierades för del 1 i AProC. Del 2 kommer att fokusera på att koppla ihop de olika WP med en automatiserad lösning. Målet för del 2 är att nå en lösning som kan implementeras industriellt. Ansökan för del 2 är inskickad. Snabb och effektiv geometriverifiering krävs för att man skall uppnå hör kvalite på sammansatta produkter. Tillsammans med en effektiv processjusteringsprocess kan man minska ledtiden eftersom man minskar justeringsbehovet och behovet av processjusteringar.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet består av fem arbetspaket (WP) samt ett paket för rapportering. De olika WP adresserar frågor enl. nedan: - kunna off-line programmera en robotbaserad mätcell - placera mätsystem på robot och placera enheten i en processlinje - skapa analyssystem för beslutsstöd som kan hjälpa operatör att välja rätt korrigerande åtgärd - utnyttja flexibel fixturering som lätt kan anpassas efter processen - Skapa en operativ demonstratorcell som placerats på Chalmers. I denna har de ingående delarna kunna verifierasKontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss