Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Additiv tillverkning av fordonskomponenter

Diarienummer 2012-02520
Koordinator Högskolan Väst
Institutionen för ingenjörsvetenskap
www.hv.se
Projektledare Almir Heralic
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2012 - 2013
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål - uppfyllelse

Att utvärdera den additiva teknologins möjlighet att skapa förutsättningar för användning av nya material och nya beredningsstrategier för framtagning av lättviktskomponenter, med höga krav på produktens egenskaper samt rimliga produktionskostnader.

Resultat och förväntade effekter - utfall

För att additiv tillverkning ska kunna konkurrera med dagens tillverkningsmetoder för existerande komponenter inom fordonsindustrin behöver deponeringshastigheten ökas avsevärt och investeringskostnaden minskas. För att detta ska ske behöver processen robustifieras och automatiseras. Detta kräver dock en långsiktig satsning inom processutveckling och reglerteknik. Däremot har additiv tillverkning en värdeadderande egenskap även med dagens mognadsgrad som skulle kunna nyttjas vid nydesign av lättviktskomponenter samt prototypframtagning.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet har genomförts i nära samarbete med Volvo Lastvagnar. Olika fabriceringsscenarior har undersökts utifrån existerande produkter men även nydesign av lättviktskonstruktioner. Laser Metall Deponeringsprocessen som utvecklas på Högskolan Väst har också undersökts utifrån deponeringshastighet på tunna substrat (~2mm). Aktiv kylning har testats för att minska värmepåverkan. Resultat visar dock att höga hastigheter på smältpölen är mest fördelaktiga ur ett termiskt perspektiv. Dock kräver detta en ökad robusthet samt hög automationsgrad.Kontakt

 
  • Jens von Axelson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss