Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC)

Diarienummer 2015-06849
Koordinator Swerea KIMAB AB

Projektledare Karl Fahlström
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka om och hur elektrodförskjutningen under RSW-processen kan användas som ett kvalitetsmått på svetsarna. Detta mål har nåtts. Resultaten från projektet visar att elektrodernas rörelse korrelerar mot såväl kvaliteten på svetsen (punktsvetsen har nått önskad storlek) som risken för svetssprut. Elektrodförskjutningen skulle därför kunna användas som en kvalitetshöjande metod. Ett mål från projektet var också att diskutera ett eventuellt fullprojekt, vilket har gjorts.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten visar på ett samband mellan elektrodförskjutning och svetskvalitet, samt att det är möjligt att använda sig av redan befintlig kommersiell utrustning för att göra dessa mätningar. Därmed finns det goda möjligheter för att använda sig av den maximala förskjutningen av elektroderna som ett mått på kvaliteten i varje producerad svets. För implementering krävs dock ytterligare utvecklingsarbete. Väntade långsiktiga effekter efter fortsättningsprojekt är att minska antalet svetsar.

Planerat upplägg och genomförande

I förstudien genomfördes en kortare litteraturstudie på vad som tidigare var gjort inom området. Detta följdes av mätsystemframtagning samt en experimentell del där mätningar av elektrodernas kontinuerliga förskjutning under RSW-processen genomfördes på plåtkombinationer av varierande komplexitet med två separata mätmetoder. Förskjutningskurvorna jämfördes med kvaliteten på de svetsarna, både genom tvärsnittsanalys och fläkprovning. Resultat och möjliga vägar framåt har sedan diskuterats som grund för ett fortsättningsprojekt.


Kontakt

 
  • Maria Öhman , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss