Regeringsuppdrag inom innovationssystem

 

Uppdrag att främja forsknings- och näringslivssamverkan kring svensk och internationell forskningsinfrastruktur

Uppdrag att etablera ett forsknings- och näringslivssekretariat för att öka samverkan mellan näringslivet och forskningsaktörer i syfte att öka svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturanläggningar. Uppdraget ska slutrapporteras senast 2016-06-30.

Uppdrag att främja forsknings- och näringslivssamverkan kring svensk och internationell forskningsinfrastruktur

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Uppdrag att tillsammans med Tillväxtanalys föreslå en utformning av uppföljningen av den nationella innovationsstrategin. Uppdraget ska slutredovisas senast 2014-06-30.

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Regeringen uppdrar åt Svenska institutet att, i samråd med VINNOVA, utveckla en webbaserad plattform för kommunikation kring Sverige som ett innovativt land.

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Analys av förutsättningar för innovation inom de strategiska forskningsområdena

VINNOVA har ett uppdrag att analysera förutsättningarna för innovation inom de strategiska forskningsområdena. Uppdraget har avrapporterats 2011-06-15.

Analys av förutsättningar för innovation inom de strategiska forskningsområdena

Analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem

Uppdrag att genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa. Uppdraget har avrapporterats 5 december 2011. Rapporten är ett underlag till regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem

Underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen

Uppdrag åt FAS, Formas, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, VINNOVA och Vetenskapsrådet att inkomma med en gemensam rapport. Avrapportering har gjorts 2011-10-27.

Underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Uppdrag om utvärdering och årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. Slutrapporteras senast 2015-05-01.

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss