Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet.

Regeringen ger VINNOVA, Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Statens energimyndighet, Rymdstyrelsen samt Tillväxtanalys i uppdrag att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt.

Uppdraget ska bedrivas enligt riktlinjerna i bilagan. Vidare ska de förslag som redovisats 2011 i rapporten "Föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings- innovations- och utbildningssamarbete med Kina" (U2010/7180/F) beaktas. Uppdraget ska ske inom deltagande myndighets befintliga uppdrag och ekonomiska ramar.

I uppdraget ingår att myndigheterna inom ramen för ett strukturerat samarbete arbetar i dialog med lärosäten som de finansierar samt institut och näringsliv.

VINNOVA ska ansvara för samordning och ledning av aktiviteterna. Återrapportering ska ske årligen till Regeringskansliet. 

Arbetets utfall ska utvärderas senast den 1 september 2015.

I publikationen Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet framgår hur myndigheterna tänker arbeta med uppdraget.

Ansvarig för regeringsuppdraget på VINNOVA är Sylvia Schwaag Serger.

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss