Regeringsuppdrag

Genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen

Uppdrag att leda och medverka i utveckling av forskning och innovation som en del i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen.

Genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen

Program för forskning om kvinnors företagande

Uppdrag att rapportera för att utforma och genomföra ett treårigt program för forskning om kvinnors företagande.

Program för forskning om kvinnors företagande

Främja fortsatt utveckling av inkubationsverksamheten för att öka antalet växande företag

Regeringen har givit Vinnova uppdraget att åter ansvara för att lämna stöd till inkubation från och med 1 januari 2015.

Främja fortsatt utveckling av inkubationsverksamheten för att öka antalet växande företag

Utveckla innovationskraften i offentlig sektor

Utveckla innovationskraften i offentlig sektor

Insatser för tillväxt i små och medelstora företag

Regeringen uppdrar åt Vinnova att i samarbete med Almi Företagspartner AB genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag. Uppdraget ska rapporteras senast 1 juli 2015.

Insatser för tillväxt i små och medelstora företag

Innovationsupphandling inom området för miljöteknik

Uppdrag att genomföra en satsning på innovationsupphandling inom miljöteknik i form av innovationstävlingar som riktas mot upphandlande aktörer.

Innovationsupphandling inom området för miljöteknik

Immateriella tillgångar som verktyg för tillväxt i småföretagen

N2011/6169/FIN. Uppdrag till Vinnova och PRV att med totalt 20 miljoner kronor under 2012-2013 att genomföra insatser som ska hjälpa de små och medelstora företagen att skydda och hantera sina immateriella tillgångar. Avrapporteras senast 15 mars 2014.

Immateriella tillgångar som verktyg för tillväxt i småföretagen

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Avrapporterat 2013-04-18.

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Uppdrag att tillsammans med Tillväxtanalys föreslå en utformning av uppföljningen av den nationella innovationsstrategin. Uppdraget ska slutredovisas senast 2014-06-30.

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Avrapporterat 2013-03-01.

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Social innovation 2012-2013

Uppdrag angående social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Avrapporterat 2013-01-23.

Social innovation 2012-2013

Innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder

Uppdrag att utforma och genomföra en pilotinsats för tillämpning av designbaserad kompetens i utvecklingen av offentliga tjänster.

Innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Regeringen gav Svenska institutet att, i samråd med Vinnova, utveckla en webbaserad plattform för kommunikation kring Sverige som ett innovativt land.

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Utveckling av den tekniska plattformen öppnadata.se

Uppdrag att utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2015.

Utveckling av den tekniska plattformen öppnadata.se

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet. Slutrapporteras senast 15 januari 2015.

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Teknik- och innovationsupphandling inom miljöteknik

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik - avrapporterat 15 januari 2015.

Teknik- och innovationsupphandling inom miljöteknik

Tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher

Regeringen uppdrar åt Vinnova att genomföra en nationell satsning på innovationscheckar och innovationscoachning.

Tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Uppdrag till flera myndigheter att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovatonssamarbetet. Vinnova ansvarar för samordning och ledning.

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen uppdrar åt ett antal myndigheter, däribland Vinnova, att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. Rapporteras årligen 31 januari t o m 2015.

Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling

Uppdrag till Formas, Vinnova och Energimyndigheten att lämna ett förslag till en nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå en svensk definition av detta begrepp. Uppdraget har redovisats 2012-02-06.

Nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling

Forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet

Regeringen uppdrar åt Vinnova att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling med inriktning på miljöteknikområdet.

Forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ta fram en koncept- och idékatalog kring social innovation i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre.

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Vinnova fick 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. Satsningen innebar att ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt skulle kunna utvecklas och testas i samarbete mellan hälso- och sjukvård och företag.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Uppdrag att genomföra studier i små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter. Uppdraget har avrapporterats 2013-02-28.

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Uppdrag om utvärdering och årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. Slutrapporteras senast 2015-05-01.

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss